Privacy Disclaimer

Huijskens Business Solutions ingeschreven in de KvK onder nummer 58434127, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement, wettelijk vertegenwoordigd door dhr. R.C.M. Huijskens.

1. Persoonsgegevens

1.1 Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze actief aan ons verstrekt inzake een mogelijke opdracht of overeenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor -en achternaam
- Emailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in uw correspondentie en telefonisch verstrekte informatie over uwzelf en/of over de activiteiten binnen uw organisatie.

1.2 Doel en de basis van de gegevensverwerking

Huijskens Businees Solutions verwerkt uw persoonsgegevens en andere relevante informatie voor de volgende doelen:
- U te informeren over de diensten welke door ons worden verricht.
- In antwoord op uw vraag -of probleemstelling u een aanbieding of offerte te doen toekomen.
- Met u te corresponderen indien en voor zover dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

1.3 Google Analytics

Huijskens Business Solutions maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Huijskens Business Solutions bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Huijskens Businsess Solutions te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huijskens Business Solutions heeft hier geen invloed op.

Huijskens Business Solutions heeft Google geen toestemming gegeven om via de eigen website www.huijskens-solutions.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

1.4 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huijskens Business Solutions.

Huijskens Business Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

1.5 Bewaren van persoonsgegevens:

Huijskens Business Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

1.6 Delen van persoonsgegevens

Huijskens Business Solutions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

1.7 1.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huijskens Business Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

2. Bewaren van klantgegevens (klantdata)

2.1 Soort gegevens

Het betreft hier kopieën van databases, spreadsheets en andere niet nader genoemde bedrijfsgegevens welke mogelijk een vertrouwelijk karakter hebben.

2.2 Verwerken van data

De data welke wij van opdrachtgevers ontvangen, kan van alles bevatten maar de data zelf wordt niet door ons verwerkt. Nimmer zal deze data met derden worden gedeeld, ten zij u als opdrachtgever Huijskens Business Solutions uitdrukkelijk toestemming verleent, of indien een daartoe bevoegde wettelijke instantie Huijskens Business Solutions daartoe verplicht.

2.3 Doel van het bewaren van de data

De data wordt uitsluitend gebruikt voor test doeleinden van de door ons ontwikkelde software of om aanpassingen in de applicatie van de klant te kunnen testen. Toestemming is verkregen door u als opdrachtgever en wordt gebruikt onder het gerechtvaardigd belang van de data.

2.4 Bewaren van data

Klant-databases en aanverwante gegevens worden in onze ontwikkelomgeving bewaard, welke is voorzien van gepaste beveiligingsmaatregelen. Deze data zal worden gewist, op het moment dat, de applicatie door ons wordt opgeleverd, nadat deze door u als opdrachtgever definitief is goedgekeurd

2.5 Ontvanger van persoonsgegevens en/of uw klantgegevens

Persoonsgegevens en/of hierboven genoemde klantgegevens zijn enkel ter inzage voor R.C.M. Huijskens, wettelijk vertegenwoordiger van Huijskens Business Solutions. Indien en voor zover voor de uitvoering van een opdracht een derde wordt ingeschakeld, zal u hiervan in kennis worden gesteld. Enkel na goedkeuring van u als opdrachtgever zal deze van uw persoonsgegevens en/of klantgegevens kennis mogen nemen. Indien het tot een overeenkomst met Huijskens Business Solutions komt, zullen de afspraken met betrekking tot de wijze waarop wij - indien van toepassing - met uw (vertrouwelijke) data omgaan, in de offerte/aanbieding worden vastgelegd.

2.6 Functionaris gegevensbescherming

Er is geen functionaris gegevensbescherming aangesteld binnen Huijskens Business Solutions. Reden hiervoor zijn:
- Huijskens Business Solutions heeft niet als kernactiviteit het op grote schaal verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens, of het (op grote schaal) volgen van individuen noch heeft de intentie dit in de toekomst te gaan doen in wat voor vorm of hoedanigheid dan ook.
- De omvang en het soort activiteiten van Huijskens Business Solutions te weten: het ontwikkelen van maatwerk software in MS Office en (web) applicaties niet de aanleiding geven tot het aanstellen van een privacy officer als zodanig.

Heeft u een vraag of opmerking betreffende het registreren van persoonsgegevens of het bewaren van uw (vertrouwelijke) data, neem gerust contact met ons op, via de correspondentie gegevens onderaan op deze pagina.