ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, die daaruit voortvloeien, tussen 1. Huijskens Business Solutions of 2. Huijskens Office Solutions, kamer van koophandel nummer 58434127, hierna te noemen “de opdrachtnemer” en haar wederpartijen, hierna te noemen de “opdrachtgever”.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst:

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtnemer een (schriftelijke) bevestiging zendt van de order of opdracht van opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.4 De in een offerte vermelde prijzen, zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
2.5 Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 5 werkdagen na verzending wordt bevestigd.
2.6 Indien opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat opdrachtnemer werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de opdracht vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer opdrachtgever opdrachtnemer verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

Artikel 3. Prijs:

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet inbegrepen de eventuele reiskosten, alsmede alle overige kosten welke de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever maakt.

Artikel 4. Omvang van de overeenkomst:

4.1 In de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd het doel van de applicatie, de functionaliteiten welke de applicatie zal bieden en waarvoor de applicatie is bedoeld. De applicatie zal uitsluitend worden ontwikkeld voor deze doeleinden. Het gebruik van de applicatie, voor andere toepassingen dan waarvoor deze is ontwikkeld, is geheel voor risico van de opdrachtnemer.
4.2 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze zelf zorgdraagt voor een werkend computers systeem inclusief besturingssysteem en – indien van toepassing – een recente versie van Microsoft Office, inclusief de voor de toepassing vereiste programmaonderdelen. In de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd, voor welke versie en programmaonderdeel de toepassing wordt ontwikkeld. Ten aanzien van correct functioneren van de applicatie kunnen geen garanties worden gegeven bij gebruik van andere dan door opdrachtnemer aangegeven programma onderdelen. Voorts kan door de opdrachtnemer geen garanties worden afgegeven indien er gebruik wordt gemaakt van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts en overige soft -en hardware, tenzij in de opdrachtbevestiging anders wordt aangegeven.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst:

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 De applicatie zal worden ontwikkeld volgens de specificaties welke in de opdrachtbevestiging zijn vastgelegd, een en ander volgens de overeengekomen methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan opdrachtnemer verlangen dat klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Voldoet de applicatie aan genoemde specificaties, dan wordt de opdracht door de opdrachtnemer als voltooid beschouwd. Eventuele wijzigingen of toevoegingen aan de applicatie zullen door de opdrachtgever worden beschouwd als meerwerk, tenzij anders overeengekomen.
5.5 Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de toepassing op iteratieve wijze geschied (bijvoorbeeld scrum), aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met de inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst gezamenlijk – in goed overleg – beslissingen nemen met betrekking tot de specificaties die voor de volgende fase van het project en/of volgende deelontwikkeling gelden. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de door opdrachtnemer ontwikkelde toepassing, niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zal beantwoorden. Voorts zal opdrachtgever zorgdragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van opdrachtgever gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het testen van de toepassing en ten aanzien van (verdere) besluitvorming. Opdrachtgever garandeert dat de door hem ingezette medewerkers, welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Opdrachtgever waarborgt de voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van de opdrachtgever conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is de opdrachtnemer gerechtigd – doch niet verplicht – de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn:

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst:

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
7.4 In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Kwaliteit:

8.1 Opdrachtnemer levert software produkten af van een kwaliteit zoals door de opdrachtgever erkend.
8.2 Opdrachtgever gaat door acceptatie van de overeenkomst tot opdracht akkoord met het kwaliteitsniveau van opdrachtnemer. Wanneer de opdrachtgever niet tevreden is over een software, zoals door opdrachtnemer opgeleverd dan krijgt deze een termijn van vier weken om het produkt meer naar de wens van de opdrachtgever aan te passen. Opdrachtgever heeft hierbij nooit recht op retour van betaalde gelden, noch kan opdrachtgever openstaande facturen van opdrachtnemer aanhouden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:

9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
9.2 Opdrachtnemer zal ten aanzien van de opdrachtgever, en uitsluitend ten aanzien van deze, slechts verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering, voor zover deze tekortkomingen hadden kunnen worden vermeden, wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen, die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs hadden mogen worden verwacht door de opdrachtgever.
9.3 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat voor betreffende opdracht/dienstverlening door opdrachtnemer is gefactureerd. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van opdrachtnemer over de laatste drie maanden. Tevens is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer nooit hoger dan het bedrag dat hiertoe door de beroepsaansprakelijkheids-verzekering maximaal is gedekt én in het specifieke geval, casus c.q gebeurtenis hiertoe maximaal door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd, inclusief het eigen risico van opdrachtnemer.
9.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
9.5 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
9.6 Indien de assuradeur van opdrachtnemer, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het factuurbedrag. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van opdrachtnemer over de laatste drie maanden.
9.7 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever, op het moment waarop ze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 10. Onuitvoerbaarheid van de opdracht:

10.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, indien hij door omstandigheden, die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
10.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden, als in het vorige lid bedoeld.
10.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden, voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11. Geheimhouding::

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12. Intellectueel eigendom:

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
12.2 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de op hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
12.3 De in het vorige lid genoemde zaken, mogen zonder toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld, ander dan voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn.
12.4 Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 13. Opzegging:

13.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.
13.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft opdrachtnemer naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijk vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst:

14.1 De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden, waardoor opdrachtnemer goede grond geven, te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
14.2 In de hierboven genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
14.3 Indien de opdrachtgever, ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door opdrachtnemer verhindert, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
14.4 Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding, als in het tweede lid genoemd, nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
14.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 15. Gebreken; klachttermijnen:

15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
15.2 Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever onverwijld kenbaar te worden gemaakt.
15.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoord, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

Artikel 16. Honorarium:

16.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
16.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vast honorarium is exclusief BTW, reisuren en reiskosten. 16.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
16.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reiskosten.
16.5 Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 17. Betaling:

17.1 Bij het sluiten van een overeenkomst is de opdrachtgever een aanbetaling verschuldigd, ter grootte van 15% van het bedrag van de eerste (voorlopige) offerte. Een deelbetaling, groot 25 % van de totale som is verschuldigd na goedkeuring van de definitieve offerte. Verder is een deelbetaling verschuldigd ter grootte van 25% van de aanneemsom verschuldigd, na goedkeuring van het prototype. De rest som, groot 35% van de totale som is verschuldigd twee weken na eindevaluatie/implementatie van het software product.
17.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de vastgestelde periode van 14 dagen na de factuurdatum, is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van in verzuim, is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een wettelijk bepaalde rente verschuldigd.
17.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
17.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen, strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
17.5 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn

Artikel 18. Gemaakte kosten:

18.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van of ter voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
18.2 Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Omstandigheden, die een overmachtssituatie voor opdrachtnemer opleveren, zijn in ieder geval gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
19.2 Tijdens de overmacht, worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht, nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
19.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht, al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Slotbepalingen

20.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.
20.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
20.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
20.4. De door opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
20.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Versie: 2019-05